خدمات سئو وردپرس ارائه شده در سایت عباس کاشفی

خدمات سئو چیست؟ خدمات بهینه سازی براساس جایگاه فعلی سایت شما در نظر گرفته می شود و می تواند با کسب رتبه و جایگاه در صفحه اول موتور های جستجو همانند گوگل باعث دیده شدن سایت شما و افزایش فروش شود.

Seo

مزایای سئو؟

با توجه به اینکه بیش از 85 درصد ورودی بازدید وبسایت ها از طریق موتورهای جستجو انجام می پذیرد، جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست که یکی از مهمترین روش های افزایش بازدید سایت، بهبود سئو و بهینه سازی وب سایت می باشد. این موضوع آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم عمده بازدید کنندگان ورودی از طریق موتورهای جستجو هدفمند بوده و به دنبال محصولات و خدمات شما هستند.

این خدمت به شکل های مختلفی قابل انجام است که عبارتند از : کلاه سفید ، کلاه خاکستری ، کلاه سیاه که کلاه سفید روش های کاملا قانونی ، روش کلاه خاکستری قانونی جلوه دادن کار های غیر قانونی ، و کلاه سیاه که خطرناک ترین روش است.

این مطلب در تاریخ بیست و پنج شهریور مورد بازبینی قرار گرفته است.

--

--

علاقمند به دنیای وب!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store